MinderGas.nl

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 MinderGas: MinderGas, leverancier van online tool mindergas.nl.

1.2 Gebruiker: de persoon die door middel van een account gebruik gaat maken van de diensten van MinderGas met de nadruk op de online tool mindergas.nl.

1.3 Partijen: Gebruiker en MinderGas gezamenlijk.

1.4 Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hier opgenomen.

1.5 Diensten: de door MinderGas geëxploiteerde producten en Diensten. Hieronder valt voornamelijk de online tool mindergas.nl.

1.6 Account: Set persoonlijke data ten behoeve van de Gebruiker, die afgesloten wordt met een gebruikersnaam en een wachtwoord.

1.7 Inloggegevens: gebruikersnaam en wachtwoord van de Account.

Artikel 2 Verplichtingen van MinderGas, beschikbaarheid en beheer van de Dienst

2.1 MinderGas spant zich als een goede dienstverlener in zorg te dragen voor:

  • het online houden van de dienst
  • de beveiliging van gegevens die opgeslagen worden.

2.2 MinderGas kan geen onbelemmerde toegang tot het systeem en het Internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik kan worden gemaakt van de Dienst(en).

2.3 MinderGas onthoudt zich van het inzien van persoonlijke gegevens en/of bestanden van Gebruiker en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij MinderGas hiertoe krachtens de wet of rechterlijke uitspraak verplicht is.

2.4 MinderGas is in het geheel niet aansprakelijk voor vermissing, verwisseling, of beschadiging van gegevens door het gebruik van de Dienst.

2.5 De Gebruiker zal geen gebruik kunnen maken van de geleverde Diensten waarop MinderGas onderhoudt pleegt aan het benodigde materiaal. Gebruiker zal tijdig worden ingelicht over het onderhoud. MinderGas zal trachten dit onderhoud plaats te laten vinden op tijden dat de Gebruiker er de minste hinder van ondervindt, echter dit kan niet gegarandeerd worden.

2.6 MinderGas is met het oog op behoud en/of verbeteringen van kwaliteit en/of de veiligheid van de Dienst gerechtigd haar materiaal en haar dienstverlening aan te passen. Hieronder vallen onder andere openingstijden en de software samenstelling van de Dienst.

Artikel 3 Gegevensverwerking

3.1 De Gebruiker geeft MinderGas hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van MinderGas en op te nemen in een databestand dat MinderGas aanlegt in het kader van haar Dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen opgeslagen en beheerd.

3.2 De gebruiker kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van MinderGas zijn opgeslagen.

3.3 MinderGas spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

Artikel 4 Verplichtingen van de Gebruiker

4.1 De Gebruiker zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig Internetgebruiker verwacht mag worden.

4.2 De Gebruiker is te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik van zijn Account. In navolging hiervan is de Gebruiker verplicht zijn Inloggegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. Indien de Gebruiker meent, dat derden zich wederrechtelijk toegang hebben verschaft tot de Dienst, is hij of zij verplicht hier direct melding van te maken bij MinderGas.

Artikel 5 Garanties en aansprakelijkheid van MinderGas

5.1 MinderGas is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar MinderGas weinig of geen invloed op kan uitoefenen. MinderGas kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met MinderGas of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met MinderGas.

5.2 MinderGas is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen en/of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. MinderGas kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

5.3 MinderGas kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en of beschadiging van enige data van de Gebruiker welke bij onderhoud en/of een storing optraden. Gebruiker vrijwaart MinderGas dan ook van iedere aansprakelijkheid.

Artikel 6 Buitengebruikstelling

6.1 MinderGas heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken.

6.2 MinderGas zal wegens weigering van toegang tot de Dienst op grond van deze Algemene Voorwaarden nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn. Gebruiker vrijwaart MinderGas voor alle aanspraken van derden met het oog op dit artikel. Gebruiker is te allen tijde aansprakelijk voor eventuele schade die MinderGas of derden oplopen als gevolg van het niet naleven van het gestelde in deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 7 Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

7.1 MinderGas behoudt zich te allen tijde het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

7.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

7.3 Wijzigingen worden op de website van MinderGas (www.mindergas.nl) bekend gemaakt.

Artikel 8 Overige bepalingen

8.1 Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde gelden op alle Diensten van MinderGas ook het bepaalde in het privacybeleid van MinderGas, zoals opgenomen in de website van MinderGas.

Geld besparen door woningisolatie

Aardgas is duur en wordt alleen maar duurder. Het isoleren van je woning kan je veel geld besparen. Bovendien draag je bij aan de reductie van de CO2-uitstoot.

Hoeveel gas je verbruikt hangt niet alleen af van hoe goed de woning is geïsoleerd. Ook seizoensinvloeden spelen een rol, met name de buitentemperatuur.

Het rendement van een investering in woningisolatie is daardoor niet altijd even duidelijk. En dat is jammer, de opbrengst kan namelijk vele malen hoger zijn dan beleggen op de beurs!

Meet het effect

Op deze website kun je nauwkeurig bepalen hoeveel gas je bespaart nadat je de isolatie van je woning hebt verbeterd. Zo nu en dan je gasmeterstand invoeren is al voldoende.

MinderGas.nl geeft op een eenvoudige manier inzicht in de vermindering van je gasverbruik door bijvoorbeeld spouwmuurisolatie, een HR-ketel, of het plaatsen van dubbel glas.

Hoe werkt 't?

MinderGas.nl berekent hoeveel gas je hebt verbruikt over een bepaalde periode en hoeveel je bespaart ten opzichte van diezelfde periode in een eerder jaar.

De website combineert jouw gasmeterstanden met temperatuurgegevens van het KNMI. Het op graaddagen gebaseerde rekenmodel bepaalt voor iedere dag nauwkeurig het gasverbruik. Door de koppeling met het KNMI wordt de invloed van de weersomstandigheden geminimaliseerd.